Оферта

Ця Публічна оферта про надання благодійної допомоги (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Спортивний клуб "Гермес"», яка діє на підставі Статуту (надалі – Громадська організація), укласти договір щодо надання благодійної допомоги, на зазначених нижче умовах:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Громадської організації, що розміщена на сайті https://coach.germes-club.com.ua про надання благодійної допомоги, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на сайті Громадської організації, та шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації через установи банків.

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації.

Благодійна допомога – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Громадської організації для наступного використання та досягнення цілей Громадської організації, визначених Статутом або програмами Громадської організації, відповідно до Закону України «Про громадську діяльність та громадські організації», Статуту Громадської організації та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної допомоги. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору

Предметом цього Договору є добровільна передача Благодійником у власність Громадської організації грошових коштів шляхом здійснення Благодійної допомоги на забезпечення статутної діяльності Громадської організації, в тому числі програм Громадської організації тощо.

Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної допомоги. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Громадської організації, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу support@germes-club.com.ua

Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Громадської організації використати частину Благодійної допомоги на адміністративні витрати Громадської організації в розмірі, передбаченому Законом України «Про громадську діяльність та громадські організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до Закону України про Громадські організації. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов’язки Громадської організації

Громадська організація має право: – отримувати Благодійну допомогу та використовувати її відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності; – використовувати частину Благодійної допомоги на адміністративні витрати Громадської організації у розмірі не більшому, ніж це передбачено Законом України Громадські організації.

Громадська організація забов'язана:

 • щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійної допомоги шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://coach.germes-club.com.ua;
 • використовувати отримані пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом Громадської організації.

5. Права Благодійника

Благодійник має право:

 • здійснювати контроль за використанням Громадської організації Благодійної пожертви за цільовим призначенням.

6. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність Громадської організації, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Громадської організації, здійснюється на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України та районів проведення Операції об’єднаних сил).

7. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Громадської організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Громадської організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://coach.germes-club.com.ua.

8. Порядок використання Благодійної допомоги

Використання Благодійної допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Громадської організації та чинним законодавством України, зокрема Законом України Громадські організації. Фонд використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Громадської організації. Отримані Громадською організацією Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику винятково у випадках, передбачених законодавством України.

9. Відповідальність Громадської організації

Громадська організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Громадської організації та законодавству України, відповідно до чинного законодавства України.

10. Порядок загального доступу до інформації Громадської організації

Фінансова звітність Громадської організації оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті https://coach.germes-club.com.ua в порядку і строки, передбачені Статутом Громадської організації. Інша інформація розкривається Громадською організацією в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

11. Порядок загального доступу до інформації Благодійника

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Громадської організації https://coach.germes-club.com.ua, його контактна інформація може бути використана Громадською організацією для направлення повідомлень в електронному вигляді. При цьому Громадьска організація має право за необхідністю, викликаною виконанням умов відповідного закону України, на передачу таких персональних даних третім особам.

Благодійник надає згоду, що інформація про нього може бути використана (винятково за його додатковою згодою) Громадьскою організацією в засобах масової інформації або на сайті Громадської організації https://coach.germes-club.com.ua.

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

Додаток 1

до Договору публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ

на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги ГРОМАДСЬКA ОРГАНІЗАЦІЯ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ГЕРМЕС», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ГЕРМЕС" (надалі – Громадська організація) свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації, обробку (включно зі збиранням, накопиченням, зберіганням та використанням) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України Громадські організації, інших нормативно-правових актів України, Статуту Громадської організації, інших локальних актів Громадської організації.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних винятково з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Громадської організації, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних.

Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням цієї згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

Статут Громадської Організації "Спортивний клуб "Гермес""
Свідотство про деражавну реєстрацію Громадської Організації "Спортивний клуб "Гермес""